مقایسه حذف مقایسه
CISCO
CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C3850-12S-S 12Port Managed Switch
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C3850-24T-S 24Port Manageable Switch
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48TD-L 48Port Managed Switch
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch
۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-24TD-L 24Port Managed Switch
۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48TS-L 48Port Managed Switch
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960X-48TS-LL 48Port Managed Switch
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
CISCO WS-C2960S-24TD-L 24Port Switch
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان