شرایط بازنشر

هر گونه کپی‌برداری جزئی یا کلی از مطالب مجله مقدادآی‌تی بدون کسب مجوز کتبی ممنوع است و در صورت تخلف، شرکت مقداد رایانه ایرابیان حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند. در صورت تمایل به کسب مجوز بازنشر محتوای مجله مقدادآی‌تی درخواست خود را به آدرس Meghdadmag@meghdadit.com ارسال کنید.
شرایط بازنشر