مقایسه حذف مقایسه
Epson EB-X12 XGA Stock Projector
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
OPTOMA TX542 XGA Stock Projector
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Epson EMP-83 3LCD XGA Stock Projector
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
HITACHI CP-X2010 3LCD XGA Stock Projector
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
HITACHI CP-X306 3LCD XGA Stock Projector
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
Epson EMP 800 3LCD XGA Stock Projector
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
HITACHI CP-X200 3LCD XGA Stock Projector
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
HITACHI CP-X201 3LCD XGA Stock Projector
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
HITACHI CP-X251 3LCD XGA Stock Projector
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
HITACHI CP-S240 3LCD SVGA Stock Projector
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
Epson  EB-X9 XGA Stock Projector
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
DELL 1200MP DLP SVGA Stock Projector
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
InFocus IN24 DLP SVGA Stock Projector
۹۰۰,۰۰۰ تومان